مجموعه کلینیک های دندانپزشکی کی ناز

  • time@keynazclinic.com
  • 021-22303806

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار در مجموعه کلینیکهای دندانپزشکی کیناز

ارائه خدمات باید بر اساس منشور حقوق بیمار و شامل موارد زیر باشد:

• شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.

• برپایه صداقت، انصاف، ادب وهمراه با مهربانی باشد.

• فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.

• براساس دانش روز باشد.

• مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.

• درمورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویتهای درمانی بیماران باشد.

• مبتنی برهماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص ، درمان و توانبخشی باشد.

• به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری وبه دور ازتحمیل درد و رنج و محدودیتهای غیرضروری باشد.

• توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیرجامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی وافراد بدون سرپرست داشته باشد.

• در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

• با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.

• درمراقبتهای ضروری و اورژانس بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیردو درمانهای غیراورژانس(الکتیو)بر اساس ضوابط تعریف شده باشد.

حتما بخوانیم: آرامبخشی در دندانپزشکی

منشور حقوق بیمار

بیمار حق دارد:

• درخصوص مراحل تشخیص، درمان وسیرپیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید.

بطوریکه در فوریتهای پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد.

• قبل از معاینات و یا اجرای درمان، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روشها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب نهایی مشارکت نماید.

• در صورت تمایل شخصی وعدم تهدید سلامتیآحاد جامعه طبق موازین قانوتی رضایت شخصی خودرا از حگخاتمه درمان اعلام ویا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.

• از حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتویات پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت میگیرد، اطمینان حاصل نماید.

• بیمار حق دارد با کسب اطلاع از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کلینیک که بر روی سلامت و درمان او موثرند، تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل پژوهشی از ادامه همکاری خودداری نماید.

• در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان از سایر مراکز درمانی قبلا از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مرکز درمانی مطلع گردد.

 

در مورد حقوق بیمار بخوانیم: who.int

اینستاگرام کی ناز کلینیک

به روزترین تصاویر دندانپزشکی

تلگرام کی ناز کلینیک

به روزترین مطالب دندانپزشکی

آپارات کی ناز کلینیک

جدیدترین ویدیو های دندانپزشکی

گرفتن وقت اینترنتی

hrdnaiere@gmail.com