مجموعه کلینیک های دندانپزشکی کی ناز

  • time@keynazclinic.com
  • 021-22303806

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار در مجموعه کلینیکهای دندانپزشکی کیناز

ارائه خدمات باید بر اساس منشور حقوق بیمار و شامل موارد زیر باشد:

• شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.

• برپایه صداقت، انصاف، ادب وهمراه با مهربانی باشد.

• فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.

• براساس دانش روز باشد.

• مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.

• درمورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویتهای درمانی بیماران باشد.

• مبتنی برهماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص ، درمان و توانبخشی باشد.

• به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری وبه دور ازتحمیل درد و رنج و محدودیتهای غیرضروری باشد.

• توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیرجامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی وافراد بدون سرپرست داشته باشد.

• در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

• با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.

• درمراقبتهای ضروری و اورژانس بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیردو درمانهای غیراورژانس(الکتیو)بر اساس ضوابط تعریف شده باشد.

حتما بخوانیم: آرامبخشی در دندانپزشکی

منشور حقوق بیمار

بیمار حق دارد:

• درخصوص مراحل تشخیص، درمان وسیرپیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید.

بطوریکه در فوریتهای پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد.

• قبل از معاینات و یا اجرای درمان، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روشها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب نهایی مشارکت نماید.

• در صورت تمایل شخصی وعدم تهدید سلامتیآحاد جامعه طبق موازین قانوتی رضایت شخصی خودرا از حگخاتمه درمان اعلام ویا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.

• از حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتویات پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت میگیرد، اطمینان حاصل نماید.

• بیمار حق دارد با کسب اطلاع از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کلینیک که بر روی سلامت و درمان او موثرند، تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل پژوهشی از ادامه همکاری خودداری نماید.

• در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان از سایر مراکز درمانی قبلا از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مرکز درمانی مطلع گردد.

 

در مورد حقوق بیمار بخوانیم: who.int

دیدگاه خود را بنویسید

اینستاگرام کی ناز کلینیک

به روزترین تصاویر دندانپزشکی

تلگرام کی ناز کلینیک

به روزترین مطالب دندانپزشکی

آپارات کی ناز کلینیک

جدیدترین ویدیو های دندانپزشکی

گرفتن وقت اینترنتی

hrdnaiere@gmail.com